Katolicka Odnowa w Duchu Świętym

Historia Odnowy ->kliknij

Naszym celem jest:

1. Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.

2. Zachęcanie do zdecydowanego osobistego przyjęcia Osoby Ducha Świętego, Jego obecności i mocy. Te dwie łaski duchowe często przychodzą łącznie w doświadczeniu, zwanym w różnych częściach świata „chrztem w Duchu Świętym” lub „wylaniem Ducha Świętego”, lub „odnowieniem w Duchu Świętym”. Rozumiane są najczęściej jako osobiste przyjęcie łaski chrześcijańskiej inicjacji i umocnienie w chrześcijańskiej służbie dla Kościoła i świata.

3. Popieranie przyjęcia i posługiwania się darami duchowymi (charyzmatami), nie tylko w Odnowie Charyzmatycznej, lecz szerzej – w Kościele. Te dary, zwyczajne i nadzwyczajne, ujawniają się obficie wśród świeckich, zakonników i duchowieństwa. Ich poprawne rozumienie i używanie zharmonizowane z innymi elementami życia Kościoła jest źródłem mocy dla chrześcijan w ich drodze ku świętości i w pełnieniu ich misji.

4. Popieranie dzieła ewangelizacji w mocy Ducha Świętego (…) Odnowa szczególnie angażuje się w misję Kościoła, głosząc Ewangelię słowem i czynem, ukazując Jezusa Chrystusa przez osobiste świadectwo oraz te uczynki wiary i sprawiedliwości, do których jest powołany każdy chrześcijanin.

5. Pielęgnowanie stałego wzrastania w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Ze Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Wspólnota „Droga do Emaus” spotyka się w każdą środę o godz. 20 w Oratorium Siostry Faustyny. Na naszych spotkaniach modlimy się modlitwą uwielbienia oraz pieśnią. Centralnym punktem naszych spotkań jest rozważanie Słowa Bożego. Ubogacamy się wzajemnie świadectwem działania Boga w naszym życiu osobistym podczas grupek dzielenia. Obecnie we wspólnocie jest około 30 osób w różnym wieku i płci, ale wszyscy młodzi duchem. Liderką wspólnoty jest Renata Bątruk, opiekunem duchowym ks. Proboszcz Mirosław Wasiak. Nasz Pan zesłał nam wiele łask i darów staramy się na nie odpowiedzieć w modlitwie i w czynach. W każdy pierwszy czwartek miesiąca posługujemy modlitwą wstawienniczą w naszym Kościele parafialnym. Istnieje również możliwość umówienia się indywidualnie na taką modlitwę pod nr tel. 604 636 139 lub przez kontakt z ks. Proboszczem. Praktykujemy także smsy z prośbą o modlitwę w konkretnej intencji, które rozsyłamy do osób będących w diakoni modlitwy wstawienniczej.  Organizujemy również Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym w skrócie REO, które są czasem chodzenia za Jezusem, osobistego spotkania z Nim – Bogiem, który kocha – i doświadczania Jego miłości. Rekolekcje prowadzą do przyjęcia Jezusa jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela oraz otrzymania od Niego mocy i darów Ducha Świętego. Poprzez osobiste spotkanie z Jezusem podczas rekolekcji, wielu uczestników doznaje duchowego oraz fizycznego uzdrowienia, doświadcza przemiany życia, przebaczenia i otwarcia się na drugiego człowieka. Posługujemy modlitwą o wylanie Darów Ducha Świętego także poza parafią.
W każdy drugi poniedziałek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą wszystkich wspólnot naszej parafii w intencji dzieci z Róż Różańcowych, na której posługujemy śpiewem i przygotowaniem komentarzy.  Dbamy o stały wzrost w świętości przez uczestnictwo w rekolekcjach a także w życiu sakramentalnym i liturgicznym oraz modlitwie wspólnotowej i osobistej jako elementach naszej stałej formacji. Na nasze spotkania zapraszamy osoby, które przyjęły już sakrament bierzmowania, pragną pogłębić relację z Bogiem, doświadczać Jego działania w swoim życiu oraz iść z Jezusem przez życie szukając Jego woli w Słowie Bożym.